Хіміч Ігор Юрійович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури. Спеціальність: „Фізична культура і спорт”. Кваліфікація: „ Викладач-тренер"

Посада: Доцент, кандидат педадогічних наук.

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.

Сфера наукових інтересів: Сфера наукової діяльності: Формування мотивації до рухової активності та здорового способу життя в системі фізичного виховання студентської молоді

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/xiy

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2011-2012
Хімім І.Ю., Бойко Г.Л. "Побудова моделі навчально-виховного процесу з оздоровчого плавання студентів вищих навчальних закладів "// І.Ю. Хіміч, Г.Л. Бойко / Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. "Науково-педагогічні проблеми фізичногої культури / Фізична культура і спорт" Зб. наук. праць / За ред. Г.М. Арзютова. - К. : Вид-в НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. - Вип. 19. - С.104-109
2012-2013
Химич И.Ю. Традиционные подходы к выбору средст физического воспитания студентов вузов // И.Ю. Химич / Вісник Чернігівського нац.. пед. ін.-ту ім. Т.Г. Шевченка Вип. 91. Т. І / Чернігівський нац. пед. ін.-т ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 395-398.
Химич И.Ю. Физические упражнения как средство повышения устойчивости к нервно-эмоциональному напряжению студентов вузов // И.Ю. Химич / Физическое воспитание студентов // Научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. - № 6. – С. 123-127.
Хіміч І.Ю. Оздоровче спрямування засобів та методів оздоровчого плавання в процесі формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів // І.Ю. Хіміч / Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /» Зб. наук. пр. / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Дгароманова, 2012. – Вип. 25. – С. 157-161
Хіміч І.Ю.Підбір методів і засобів навчання оздоровчого плавання для опанування спеціальними уміннями та навичками студентами внз // І.Ю. Хіміч / Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /» Зб. наук. пр. / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ ім.. М.П. Дгароманова, 2012. – Вип. 26. – С. 111-115
Хіміч І.Ю. Методика формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого плавання // І.Ю.Хіміч / Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Спецвип. 6. Ч. І. – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – С. 233-238.
2013-2014
Хіміч І.Ю. Застосування педагогічних засобів фізичного виховання для подолання у студентів синдрому "першого курсу". / Хіміч І.Ю. Збірник наукових праць. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА , СПОРТ ТА ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ.(Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту), Вип.17.– Вінниця-2014: Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2014.– С.298-303
Хіміч І.Ю. Чинники погіршення здоров'я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів вузів. / Хіміч І.Ю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.112 Т.3 .Серія: Педагогічні науки.Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.- С.341-345.
Хіміч І.Ю. Сутність та роль інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів./ І.Ю. Хіміч. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова Вип. ЗК(45)14 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2014. - С.469-473
2014-2015
Хіміч І.Ю. Сутність та роль компетентісного підходу у фізичному вихованні студентів внз. / Хіміч І.Ю. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. (Фізична культура і спорт)» К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип. 3К1 (56) 15 – С.377-379.
Хіміч І.Ю. Взаимосвяь адаптации, физиологических резервов организма и физического воспитания студентов ВУЗ. / І.Ю.Хіміч // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 118, том І. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. -С.356-359.

інших

2012-2013
Хіміч І.Ю. Особливості проведення навчального заняття оздоровчого плавання зі студентами технічних внз // І.Ю. Хіміч / Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. - К.: ВПК "Політехніка", 2012. - № 3 (36). - С. 130-136

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. МОТИВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ПУЛЬСОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТЫ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ПЛАВАНИЕМ./Хіміч І.Ю./ ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129. Том I. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2015. -С.293-296.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. Психологические аспекты проблемы утомления студенческой молодежи в процесе физического воспитания. / Хіміч І.Ю. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. № 3К 1 (70)16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С.207-210.; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2016-2017
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКВА ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 4(24) Часть 3. Апрель 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года. Переяслів-Хмельницкий -С. 93-96.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. ПАУЕРЛІФТИНГ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЯК ПОПУЛЯРНОГО СЕКЦІЙНОГО ВИДУ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. / Хіміч І.Ю.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 12(32) Часть 5 Декабрь 2017 г. м.Переяслав-Хмельницький-Издается с июня 2015 года -С.66-71.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23555
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. ВПЛИВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ НА РІЗНІ ВІКОВІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г.Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.222-226.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23686
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.154-162.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23623
2018-2019
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю.РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 12(44). Часть 2. Декабрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий-С.89-94.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю.ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАМКАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЫПУСК 1(45). Часть 5. Январь 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.127-131.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ ЯК ВИЗНАЧНИК СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(46) Часть 4 Февраль 2019 г. ЖУРНАЛ Переяслав-Хмельницкий -С.146-150.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю.АНАЛІЗ СКЛАДУ ТІЛА СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(47) Часть 3. Март 2019 г. Переяслав-Хмельницкий -С.173-178.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. Європейський досвід організації фізичного виховання судентів ВНЗ. / Хіміч І.Ю. Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 3 К (84) 2017 -С.492-495.; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. Місце та роль фізичної рекреації в житті студентів (ЄС VS УКРАЇНА). / Хіміч І.Ю.ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 139. Том ІІ. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. Чернігів 2016. -С.181-185.; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. Значення соціальних компетенцій викладача в процесі навчання плаванню. / Хіміч І.Ю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.575-578.; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Хіміч І.Ю. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ЛІВОРУКИХ ДО СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРАВОРУКИХ СТУДЕНТІВ ЗВО. / Хіміч І.Ю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 К (110) 19 Київ -С.563-568.; Мова публікації:українська

Видання

навчальних посібників з грифом університету

2014-2015
Хіміч І.Ю. Фізичне виховання. Фітнес. / І.Ю. Хіміч, В.Б.Зінченко, Ю.О.Усачов, В.В.Білецька, В.П.Семененко (Підрозділи: 2.2.3., 2.3. у колективному навчальному посібнику). Видавець:НАУ , м.Київ, 2014. С. 137-162 (25 с.) (під грифом МОН України). українською мовою; № протокола метод. ради 12; дата 14.05.2014
2015-2016
Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов. українською мовою; № протокола метод. ради 4; дата 08.12.2014

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2019-2020
Бібліографічний опис: Хіміч І.Ю. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ЛІВОРУКИХ ДО СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРАВОРУКИХ СТУДЕНТІВ ЗВО. / Хіміч І.Ю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 К (110) 19 Київ Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 6 (563 - 568)
2020-2021
Бібліографічний опис: Хіміч І.Ю. КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ / Парахонько В. М., Хіміч І. Ю. С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (фізична культура і спорт) В и п у с к 1 (129) 21 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (80 - 83)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 2 . ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ НА РІВЕНЬ РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ(130) 21. – с.140 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (98 - 101)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ПЛАВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТ (133) 21. – с.143 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (132 - 135)
Бібліографічний опис: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 Корекція функціонального стану організму хворих на вірусну пневмонію методами фізичної терапії.к(131) 21. – с.457 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 5 (408 - 412)
Бібліографічний опис: Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works / Ed. O. V. Tymoshenko. - K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University, 2021 - Issue 4 (134) 21. – s. 126 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 4 (113 - 116)

Стаття у виданнях, що входять до наукометричних БД: Scopus або Web of Science

2020-2021
Бібліографічний опис: Sport Mont 19 (2021)S2 Ahead of print DOI 10.26773\\\\smj.210909 Мова матеріалу: Англійська кількість сторінок: 7 (3 - 9) (індексується в наукометричній базі: Scopus) (Додаткові бали за SNIP/IF :0)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: 11. "Khimich I., Parakhonko V. SWIMMING AS A MEANS OF IMPROVING STUDENTS' MENTAL AND PHYSICAL WORKING CAPACITY./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт) В и п у с к 3 К (147) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022--С.14-17. Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 12. Латенко С.Б., Хіміч І.Ю. МЕТОДОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІСПОРТСМЕНІВ ІЗ ПОСТКОВІДНИМ СИНДРОМОМ./ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА С е р і я 1 5 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ(фізична культура і спорт В и п у с к 3 К (147) 22 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2022--С.230-234." т) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science (англійською)

2021-2022
Бібліографічний опис: 13. Khimich I., Parahonko V. ORGANIZATION OF SWIMMING TEACHING FOR STUDENTS USING CLOUD TECHNOLOGIES DURING DISTANCE LEARNING…Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works / Ed. O. V. Tymoshenko. - K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University, 2021 - Issue 12 (144) 21. – s. 185 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: 14. Parakhonko V., Khimich I. FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF MORPHOLOGICAL STATUS OF SWIMMING STUDENTS Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works / Ed. O. V. Tymoshenko. - K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University, 2022 - Issue 4 (149) 22. – s. 131 Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

– стаття у журналах, що індексуються базами Scopus та/або Web of Science*, віднесених до Q2

2021-2022
Бібліографічний опис: 1. Ihor Khimich and Vadym Parakhonko… Aspects of increasinq Efficiency of Younq Football Players Physical Traininq Process. Sport Mont 19 (2021) S2:Ahead of print. DOI 10.26773\\\\smj.210909 . DOI: https://doi.org/ 10.26773\\\\smj.210909 Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні (підтверджено)

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2020-2021
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Плавання: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Дакал Н. А Хіміч І. Ю., Антонюк О. В., Парахонько В. М., Смірнов К. М., Черевичко О. Г., Зубко В. В., Качалов О. Ю., Муравський Л. В. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 216 с. Кількість авторських аркушів: 10.8 Відсоток участі: 10 (загалом авторів: 9) Дата затвердження: 2021-06-24 Номер протоколу: 8 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42507 (підтверджено)