Ускова Світлана Михайлівна

Ускова Світлана Михайлівна

Освіта: Харьківський державний педагогічний інстітут ім. Сковороди 1992. Спеціальність – фахівець фізичного виховання.

Посада: Старший викладач

Звання: Майстер спортуСРСР з спортивного орієнтування.

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя.Легка атлетика-фітнес. Циклічні види спорту.

Сфера наукових інтересів: Розробка технологій удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації на базі КПІ ім.Сикорського 3.11.2021.

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/usm3

Поштова скринька: svitlana.uskova71#gmail.com

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях
вітчизняних фахових
2010-2011
Фізичний розвиток студентів як прояв фенотипічної адаптації до сучасних соціально-економічних умов/ Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді/ Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів-2010
2011-2012
Відмінні риси побудови оздоровчого тренування. Прус Н.М., Ускова С.М., Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка, вип 91. том 1. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів 2011, с.378-380
2013-2014
Контроль на заняттях з фізичного виховання в сучасному вищому навчальному закладі. Ускова С.М., Кузьмінова М.І./ Вісник Чернігівського НПУ ім.Т.Г.Шевченка, вип. 112, том 3, серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Чернігів - 2013. с.242-244.
2014-2015
Анализ эффективности оценки функционального состояния. Ускова С.М., Прус Н.М. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе» (11.07.2014) с.Намцы, Республика Саха (Якутия), с.350-355

міжнародних в Україні

2010-2011
Результати тесту Купера студентами Вуза/ Матеріали міжнародної електронної конференції "Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному виховані та спорті"/ Одеса-2011

закордонних

2012-2013
Обучение беговым легкоатлетическим дисциплинам студентов ВУЗов. Ускова С.М., Гаврилова Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.188-191
2013-2014
Влияние оздоровительного бега на организм человека. Прус Н.М., Ускова С.М. /Материали IХ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Vedecky prumysl evropskeno kontinentu-2013", -Dil 36, Vystavba a arhitektura. Telovychova a sport.: Praha. Publishing House "Education and Science", с.54-58
2015-2016
Бібліографічний опис: Прус Н.М.,Ускова С.М. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-10 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Ускова С.М. Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.24-28 ; Мова публікації:українська
2016-2017
Бібліографічний опис:Скибицкий И. Г.,Ускова С.М. Генезис формирования агрессивногоповедения спортсмена. //Materials of XII International research and practice conference, "CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2016 ". 30 novembre - 07 decembre 2016. Volume 11. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 16-21 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н. М.,Ускова С.М. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н. М.,Ускова С.М. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2016. P. 68-72 ; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; Мова публікації:українська

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Ускова С.М. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 20-23 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н.М., Ускова С.М. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Прус Н.М., Ускова С.М. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни.//Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70 URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Ускова С.М., Прус Н. М. "Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів".//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(31),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2017.- С.41-37 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
2018-2019
Бібліографічний опис:Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. Ускова С.М., Прус Н.М..Актуальные научные исследования в современном мире, январь 2019г., //Журнал, выпуск 1(45) часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.82-88; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська

включених до переліку наукових фахових видань України

2018-2019
Бібліографічний опис: Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 ; Мова публікації:західноєвропейська

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Особливості фізичного виховання студентів на сучасному етапі розвитку суспільства. Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Випуск 5 (136) 2021 Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 3 (88 - 90)

– стаття у фахових журналах категорії Б, що не індексуються базами Scopus та/або Web of Science

2021-2022
Бібліографічний опис: "ПОГЛЯДИ НА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СИЛОВОЮ ГІМНАСТИКОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ" Науковий Часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні
Бібліографічний опис: «Вивчення рівня мотивованості студентів до занять фізичною культурою» (НПУ ім.М.П.Драгоманова 2022) Посилання на публікацію на сайті видання (за наявності): Наявність серед співавторів здобувачів вищої освіти та/або іноземних науковці: Ні

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2021-2022
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Легка атлетика - фітнес [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського Кількість авторських аркушів: 7.6 Відсоток участі: 20 (загалом авторів: 5) Дата затвердження: 2021-10-20 Номер протоколу: №6 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44515 (підтверджено)