Захарова Ірина Юріївна

Освіта: Київський Державний інститут фізичної культури та спорту за фахом «викладач фізичного виховання, тренер», «інструктор з лікувальної фізичної культури»

Посада: Старший викладач

Звання:

Викладає навчальні дисципліни: Основи здорового способу життя

Сфера наукових інтересів:

Підвищення кваліфікації:

Сторінка викладача в INELLECT: intellect.kpi.ua/profile/ziy1

Поштова скринька:

Публікації:

публікації статті у наукових виданнях

вітчизняних фахових

2010-2011
Пути профиликтики детского спортивного травматизма. Фізичне виховання - здоров'я студентів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 21 квітня 2011р.). - Донецьк: ІПШІ "Наука і освіта", 2011. - С.75-79.
2011-2012
Фізична активність як засіб рекреації студентів/ Вісник Чернігівського НПУ ім.Т.Г.Шевченка, вип.98, том ІІІ, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання/ Чернігів 2012, с.142-144
2012-2013
Формування готовності майбутнього інженера до фізичного самовиховання. Захарова І.Ю./ Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка та психологія: наука, освіта. інновації" (14-15 грудня 2012), Львівська педагогічна спільнота, Львів 2012. с.25-27
Вдосконалення психолого-педагогічної підготовки студентів технічних ВУЗів. Захарова І.Ю./ Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка та психологія: наука, освіта. інновації" (14-15 грудня 2012), Львівська педагогічна спільнота, Львів 2012. с.22-24
2013-2014
Компетентнісний підхід у формуванні комунікативної культури фахівців фізичного виховання. Захарова І.Ю., Кондрацька Г.Д., Твердохліб О.Ф. / Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. -ч.1. с.128-133

закордонних

2013-2014
Мультимедійні засоби у фізичному вихованні студентів. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції "Naukowa przestrzen Europy -2014", volume 38. Fiziczna kultura i sport.: Przemysl. Nauka i studia. 2014, c.55-59
Физическая подготовленность студентов ВУЗА - признак физического развития и функционального состояния организма. Захарова И.Ю. /Материалы ІХ Всероссийской научно-практической конференции 4 апреля 2014 года. Спортивно ориентированное физическое воспитание - новая педагогическая технология ХХІ века. Чайковский, 2014. с.81-85
2014-2015
Плавання як засіб фізичного розвитку студента. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.17-21
Вплив фізкультурно-спортивних заходів на здоров"я студентів ВНЗ. Захарова І.Ю. Шарафутдінова С.У., Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2014" Volume 21. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.51-55
Тестування студентів за кліностатичною пробою. Тимко І.І., Захарова І.Ю., Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2014" Volume 21. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.94-98
Аналіз проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.13-17
2015-2016
Бібліографічний опис:Захарова І.Ю. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.// Materials of the XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015", Volume 13, Physical culture and sport, Science and education LTD., Sheffield - 2015.- P. 29-33 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Захарова І.Ю. Основні напрямки розвитку рухової активності студентів протягом навчання у ВНЗ. //Materialy ХІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A VZNIC - 2015", Dil 12, Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha-2015.- P.18-21 ; Мова публікації:українська

фахових

2015-2016
Бібліографічний опис:Захарова И.Ю. Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 30-33 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Захарова И.Ю. Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C. 43-46 ; Мова публікації:українська

включених до переліку наукових фахових видань України

2016-2017
Бібліографічний опис:Захарова І.Ю.Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молоді./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.194-198 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Захарова И.Ю.Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 2(83)17, К: 2017 - С.44-48 ; Мова публікації:українська
2017-2018
Бібліографічний опис:Захарова И.Ю. "Кондиционная физическая подготовленностькак основной показательфизического здоровья студентов"./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(98)18, К: 2018 - С.70-73 ; Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Захарова И.Ю. "Состояние и проблемы проведения педагогического мониторинга в сфере физического воспитания"./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(97)18, К: 2018 - С.41-45 ; Мова публікації:українська

закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД

2017-2018
Бібліографічний опис:Зенина И. В.,Захарова И.Ю. Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности образовательных учреждений.//Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Europejska nauka XXI powieka - 2018 ". 07-15 maja.2018 roku, Volume 6, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 72-75 ; Мова публікації:українська

що входять до наукометричних БД

2018-2019
Бібліографічний опис:Изучение мотивации студентов, занимающихся в специальных медицинских группах, к физическому воспитанию. Захарова И.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 10(42), ч. 6 ;-с.80-84 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26296; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
Бібліографічний опис:Использование оздоровительных программ для коррекции нарушений осанки студентов специальной медицинской группы. Захарова И.Ю. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(43), ч. 5. – С. 45–48 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26306 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська

Видання, розробка:

Видання навчальних посібників із грифом «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»

2019-2020
Бібліографічний опис: Фізичне виховання. Аеробіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. Є. Толмачова, Н. В. Кузьменко, А. Ю. Чеховська, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 151 с. – Назва з екрану. Кількість авторських аркушів: 1.87 Відсоток участі: 25 (загалом авторів: 4) Дата затвердження: 2019-11-28 Номер протоколу: 3 Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32204 (підтверджено)

Публікації

Стаття у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з 01.07.2020 будуть враховуватися публікації у виданнях тільки категорії Б)

2020-2021
Бібліографічний опис: Зеніна, І. В. Механізми адаптації організму студентів до фізичних навантажень / Зеніна І. В., Новікова І. В., Захарова І. Ю. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 1 (129). – С. 34–37. – Бібліогр.: 8 назв. Мова матеріалу: Українська кількість сторінок: 4 (34 - 37)