Ігрові види спорту

Ігрові види спорту

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс

2 курс

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС
аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні –36 годин, самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з футболу, фут-залу, волейболу, баскетболу, регбі, водного полу.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя;

 

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисциплін «Ігрові види спорту» студенти зможуть: використовувати засоби футболу, фут-залу, волейболу, баскетболу, регбі, водного полу з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з футболу, фут-залу, волейболу, баскетболу, регбі, водного полу з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни

  1. Особливості організації та проведення змагань з волейболу у вищих навчальних закладах за спрощеними правилами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / НТУУ «КПІ» ; уклад. Д. М. Міщук. – Електронні текстові данні (1 файл: 874 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 29 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15477

  1. Методичні рекомендації до практичних самостійних занять для розвитку фізичних якостей студентів навчального відділу волейболу [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Д. М. Міщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. – Назва з екрана.

Опис:  Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1783

  1. Методичні рекомендації «Історія виникнення та розвитку баскетболу у світі та Україні»[Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. В. Анікеєнко, Г. Л. Бойко, В. М. Єфременко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. - 42 с. – Назва з екрана.

Опис:  Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1784

Семестровий контроль

Залік