Єдиноборства

Єдиноборства

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс

2 курс

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС
аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні –36 годин, самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Для успішного засвоєння дисципліни студентам необхідно належати за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичної групи.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з  боксу, таеквон-до, карате, кікбоксингу та дзюдо, самбо.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя;

 

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Єдиноборства» студенти зможуть: використовувати засоби боксу, кікбоксингу, таеквон-до, бойового самбо, дзюдо з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з

 боксу, таеквон-до, карате, кікбоксингу та дзюдо, самбо

Інформаційне забезпечення дисципліни

Інноваційні технології фізичного виховання студентів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які вивчають дисципліну «Фізичне виховання» та студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Г. Л. Бойко [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. Ю. М. Вихляєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 543 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):             https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546

Семестровий контроль

Залік