Силові види спорту

Силові види спорту

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс

2 курс

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС
аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні –36 годин, самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з атлетичної гімнастики, важкої атлетики, пауерліфтингу, гірьового спорту.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя;

 

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисциплін-«Силові види спорту» студенти зможуть використовувати засоби атлетичної гімнастики, важкої атлетики, пауерліфтингу, гірьового спорту з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з атлетичної гімнастики, важкої атлетики, пауерліфтингу, гірьового спорту з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя :

Інформаційне забезпечення дисципліни

  1. Фізичне виховання. Атлетична гімнастика для початківців (м’язи спини) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Ф. Твердохліб, М. Г. Масалкін, Ю. О. Мартинов. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,67 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 43 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20607

 

  1. Фізичне виховання. Атлетична гімнастика для початківців (м’язи верхніх кінцівок) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; О. Ф.Твердохліб, А. І. Соболенко, М. М. Корюкаєв. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20606

  1. Методичні вказівки до виконання вимог техніки безпеки та профілактики травматизму студентів на заняттях з атлетичної гімнастики у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. К. Сиротинська, М. С. Панкратов. – Електронні текстові данні (1 файл: 155,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20060

Семестровий контроль

Залік