Циклічні види спорту

Циклічні види спорту

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс

2 курс

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС
аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні –36 годин, самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з плавання, легкої атлетики-фітнесу, спортивного орієнтування. тріатлону.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя;

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Циклічні види спорту» студенти зможуть навчитися плавати та використовувати засоби плавання, легкої атлетики-фітнесу, спортивного орієнтування, тріатлону з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей;

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з плавання, легкої атлетики-фітнесу, спортивного орієнтування, тріатлону з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя

Інформаційне забезпечення дисципліни

  1. Використання елементів підводного плавання для прискорення процесу навчання плаванню [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення плавання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. А. Дакал, В. М. Назарук, В. М. Парахонько, О. В. Антонюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 86,89 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21005

  1. Оптимізація процесу навчання плаванню засобами аквафітнесу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення плавання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. А. Дакал, О. Г. Черевичко, О. Ю. Каліщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 114,29 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21002

  1. Початкове навчання плаванню [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів, які не вміють плавати / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. А. Дакал, К. М. Смірнов, Є. М. Щеглов. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,72 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.Опис:  Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університетуURI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1787
  2. Основи занять оздоровчим бігом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізичне виховання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. М. Прус, С. М. Ускова, Б. А. Файнберг, Н. М. Гаврилова. – Електронні текстові дані (1 файл: 177 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

Опис:  Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1781

Семестровий контроль

Залік