Складно-координаційні види спорту

Складно-координаційні види спорту

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс

2 курс

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС
аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні –36 годин, самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять зі стрільби з луку, спортивної гімнастики, танцювальної та спортивної аеробіки, шейпінгу, тенісу, настільного тенісу, спортивного туризму, скелелазіння.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя;

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Складно-координаційні» види спорту» студенти зможуть використовувати засоби стрільби з луку, спортивної гімнастики, танцювальної та спортивної аеробіки, шейпінгу, тенісу, настільного тенісу, спортивного туризму, скелелазіння з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок зі стрільби з луку, спортивної гімнастики, танцювальної та спортивної аеробіки, шейпінгу, тенісу, настільного тенісу, спортивного туризму, скелелазіння з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя:

Інформаційне забезпечення дисципліни

  1. Фізичне виховання. Аеробіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. Є. Толмачова, Н. В. Кузьменко, А. Ю. Чеховська, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 151 с. – Назва з екрану.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32204

  1. Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 478,61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27932

  1. Фізичне виховання. Теоретико-методологічні основи шейпінгу [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які відвідують секцію шейпінгу / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. Л. Бойко, С. У. Шарафутдінова, Т. Г. Козлова, Н. В. Іванюта, Н. Є. Гаврилова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 139 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23598

  1. Фізичне виховання. Матеріально-технічне забезпечення гри в настільний теніс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів навчального відділення настільного тенісу / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Г. Гришко, І. В. Новікова, В. К. Щербаченко, О. М. Чиченьова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 43 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):             https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19854

  1. Фізичне виховання. Урахування особливостей жіночого організму при проведенні занять з фізичного виховання (спортивна гімнастика) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для викладачів та студентів, які займаються спортивною гімнастикою / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Зеніна. – Електронні текстові дані (1 файл: 131 КБ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 24 с. – Назва з екрана.Опис:           Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):             https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11741

Семестровий контроль

Залік